Betingelser for bestilling av varer og tjenester ved Lovund Hotell – org.nr: 945 897325 

GENERELLE BESTILLINGER – GJELDER FOR BESTILLINGER UNDER 8 PERSONER 

Bestilling
Pris, type innkvartering, servering, og øvrige varer og tjenester som skal leveres av Lovund Hotell, fremgår av ordrebekreftelsen.
Prisavtalens gyldighet
De avtalte priser er bindende for begge parter.
Lovund Hotell forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor bedriftens kontroll. 
Avbestilling av overnattingstjenester og andre varer og tjenester
Alle avbestillinger og endringer av bestillingen skal meddeles Lovund Hotell skriftlig for å være gyldig. Vederlagsfri avbestilling kan skje innen 16.00 dagen før ankomst. Avbestilling etter avbestillingsfrist faktureres i sin helhet ihht. ordrebekreftelse.

GRUPPE BESTILLINGER – GJELDER FOR BESTILLINGER OVER 8 PERSONER

Bestilling
Antall deltagere, pris, innkvartering, servering, og øvrige varer og tjenester som skal leveres av Lovund Hotell, fremgår av ordrebekreftelsen.
Prisavtalens gyldighet
De avtalte priser er bindende for begge parter. 
Lovund Hotell forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor bedriftens kontroll. 
Avbestilling av overnattingstjenester og andre varer og tjenester
Alle avbestillinger og endringer av bestillingen skal meddeles Lovund Hotell skriftlig for å være gyldig.
Vederlagsfri avbestilling kan skje 4 uker før ankomst.
Ved avbestilling mellom 4 uker og 1 uke før ankomst belastes bestiller for 40 % av ordre evt. depositum.
Ved avbestilling etter 7 dager før ankomst belastes bestilleren med 100 % av bestilling ihht ordrebekreftelse.
Reduksjon i antall deltakere
4 – 1 uker før ankomst: Antall deltakere kan reduseres med inntil 20 % av opprinnelig bestilt antall med korrigering i pris.
1 uke før ankomst: Antall deltakere kan ikke reduseres med korrigering i pris.
Betaling
Avtalt pris betales ved oppholdets slutt ihht avtale for oppgjør. 
Ved bestillinger over 30 000,- inkl. mva vil det kunne kreves et depositum på 40 % av ordrens verdi. 
Bestillingen anses som bekreftet når forskudd er innbetalt.
Ytelser som ikke er inkludert i opprinnelig tilbud blir synliggjort på regning. 
Bestilleren er ansvarlig for alle ikke oppgjorte deltagerregninger.
Navneliste/program
Innkvarteringsliste med navn og evt. program skal sendes til Lovund Hotell senest 1 uke før ankomst.
Ansvar for skade
Bestilleren står ansvarlig for skade som påføres bedriften som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av deltagerne.
Force Maieure
Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll, for eksempel streik, lockout, brann etc., 
og som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.
Klage
Verken bestilleren eller Lovund Hotell aksepterer klager fra deltagerne som ikke er fremsatt så snart som mulig og senest innen avreise.
Verneting
Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag, 
eller mellom gjester og Lovund Hotell, skal behandles etter norsk rett.
Dersom ikke tvisten løses i minnelighet, skal bedriftens eiendoms verneting gjelde.